ALGEMENE VOORWAARDEN Bongers Fiscal Services – BFS

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De opdrachtnemer: Bongers Fiscal Services.
 2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven enige dienst te leveren c.q. werkzaamheden te verrichten.
 3. De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Bongers Fiscal Services.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen met, danwel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de onderhavige voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Indien en voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij strijdigheid met de onderhavige voorwaarden of twijfel daarover, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing en prevaleren de onderhavige voorwaarden van opdrachtnemer.

Artikel 3 aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 2. Offertes gelden gedurende een maand na dagtekening, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt.
 4. Opdrachtnemer bepaalt in overleg met opdrachtgever de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 5. Opdrachtnemer vangt eerst de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst aan, nadat de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden c.q. voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord is getekend en door opdrachtnemer ontvangen is.
 6. De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte modellen, berekeningen, brochures en dergelijke blijven eigendom van opdrachtnemer en de opdrachtnemer behoudt zich in dezen alle rechten betreffende de intellectuele eigendom voor.
 7. De opdrachtgever staat in voor alle door hem ter beschikking gestelde gegevens, berekeningen en stukken en vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden hieromtrent.
 8. Indien er geen overeenkomst tot stand komt heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, tenzij anders overeen gekomen.
 9. Alle geoffreerde/overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. BFS blijft verantwoordelijk voor deze door derden verrichte werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover er sprake is van een bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, is deze termijn niet bindend en wordt deze termijn door de opdrachtnemer in redelijkheid nagestreefd. Overschrijding van deze termijn leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
 3. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst niet kan uitvoeren doordat de opdrachtgever de daarvoor noodzakelijke medewerking niet verleent of anderszins de voortgang stagneert, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtnemer heeft alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden/producten aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 Prijzen en prijswijzigingen

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever een eventueel door de opdrachtnemer in rekening gebracht voorschot heeft voldaan.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te wijzigen indien na het tot stand komen van de overeenkomst, en voor de voltooiing van de uitvoering, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
 3. Indien opdrachtnemer van het in lid 2 van dit artikel vermelde recht gebruik maakt, stelt hij de opdrachtgever daarvan in kennis. De opdrachtgever heeft alsdan gedurende twee weken het recht schriftelijk aan opdrachtnemer te verzoeken de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 Betaling

 1. Opdrachtnemer heeft het recht per maand, danwel na het voltooien van de overeenkomst, te factureren. De opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient binnen 28 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en is de opdrachtgever zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 0,75 % per maand.
 4. Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling en beëindiging van zijn onderneming, is al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen heeft, onmiddellijk opeisbaar.
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd tot verrekening.
 6. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 150 euro.

 

Artikel 7 Verbod op verveelvoudiging en/of openbaarmaking

 1. De rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot rapporten en overige producten van opdrachtnemer worden door opdrachtnemer voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van rapporten, adviezen, contracten en andere producten van de opdrachtnemer te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor alle directe schade van de opdrachtgever, verband houdende met, danwel veroorzaakt door een tekortkoming door opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar aan schadevergoeding wordt toegekend.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade die voortvloeit uit danwel samenhangt met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst.

Artikel 9 Reclame

Opdrachtgever dient reclames omtrent de uitvoering van de overeenkomst en/of de factuur schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de producties en/of de factuur aan de opdrachtnemer kenbaar te maken, ter attentie van drs. B.W.A. Bongers. Laatstgenoemde zal daarop schriftelijk reageren.

Artikel 10 Geheimhouding

Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens, tenzij uit een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit.

Artikel 11 Geschillen

 1. Op alle offertes van opdrachtnemer en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die tussen partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) ontstaan naar aanleiding van de offerte en/of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dienen aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de wet anders voorschrijft.